Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Sanofi CHC. I pro celou skupinu Sanofi CHC Group velmi důležitá. Níže se můžete seznámit s informacemi o ochraně a zpracování Vašich osobních údajů a s právy, která můžete v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Opella Healthcare Czech s.r.o, sídlem Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 336268 (dále též „správce“ nebo „Sanofi CHC“).

Kontaktní údaje

V případě jakýkoliv dotazů nebo požadavků ohledně zpracování osobních údajů můžete správce kontaktovat na adrese: Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6 – Dejvice nebo můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Sanofi CHC Group (DPO) na adrese: Sanofi CHC-aventis Global Privacy Office, Sanofi CHC, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS, France.

Jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů a jeho účel?

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, ve kterém jsme je získali přímo od Vás (např. Prostřednictvím e-mailové nebo telefonické komunikace nebo jsme je získali z jiných veřejných zdrojů (např. Databází veřejně dostupných na webových stránkách) nebo od třetích osob, pokud jsou tyto osoby oprávněny Vaše osobní údaje Sanofi CHC předat.

Zpracovávané osobní údaje

V závislosti na účelu zpracování osobních údajů zpracováváme zejména následující osobní údaje:

• Identifikační údaje, těmi se rozumí zejména jméno a příjmení, titul, datum narození, pohlaví, identifikační číslo, případně rodné číslo, pokud jeho zpracování vyžadují příslušné právními předpisy.

• Kontaktní údaje, těmi se rozumí zejména adresa, telefonní číslo, fax, e-mailová adresa, případně další kontaktní údaje, které jste správci poskytl/a.

• Údaje o zdravotním stavu, těmi se rozumí zejména údaje o anamnéze, užívaných lécích provedených vyšetřeních, nebo nežádoucích příhodách. Vzhledem na to, že jde o citlivé osobní údaje, jsou zpracovávány s náležitou péčí a je jim poskytnut vysoký standard ochrany.

• Profesně kvalifikační údaje, těmi se rozumí údaje o Vašich pracovních zkušenostech a jiných skutečnostech uvedených ve Vašem životopisu nebo obdobné dokumentaci zaslanej správci, v případ že se ucházíte o zaměstnání nebo v případě, že jste zdravotnickým odborníkem a tato data jsou nezbytná k ověření vašich znalostí a zkušeností (např. Pokud máte být zařazen jako zkoušející do klinických hodnocení).

• Údaje získané ze souborů cookies, v případě, že jste navštívili některou z webových stránek společností patřících do skupiny Sanofi CHC Group.

Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme:

• S Vaším souhlasem se zpracováním osobních údajů – v takovém případě Vám byl/a informace o zpracování osobních údajů poskytnuta před udělením Vašeho souhlasu. V případě, že máte jakékoliv doplňující dotazy nebo požadavky týkající se GDPR obraťte se prosím na správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

• Bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů – v takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje na základě jiného právního titulu, nežli souhlasu, stanoveného v čl. 6 nařízení GDPR. Může se jednat zejména o zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, zpracování osobních údajů nutné pro plnění právní povinnosti, zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.

Případy, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě jiného právního titulu, než je souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou uvedeny níže. V následujícím textu můžete nalézt situaci, na základě které jste osobní údaje společnosti Sanofi CHC poskytl/a, a seznámit se s právním základem, účelem a rozsahem zpracování Vašich osobních údajů.

1. Uzavíráte nebo zavřeli jste se společností Sanofi CHC smlouvu, jednáte o její změně nebo ukončení?
Zejména v souvislosti s Vaší činností lékaře, farmaceuta či jiného zdravotnického pracovníka anebo v souvislosti s činností Vašeho zaměstnavatele jako zdravotnického zařízení s námi možná jednáte o uzavření, změně či ukončení smlouvy anebo plníte již uzavřenou smlouvu či přijímáte plnění z takovéto smlouvy. V těchto případech jsou zpracovávány zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje za účelem sjednání podmínek smlouvy či plnění takovéto smlouvy. Právní základ pro zpracování osobních údajů je v tomto případě splnění povinností ze smlouvy.

2. Jste zdravotnickým odborníkem a navštěvuje Vás reprezentant společnosti Sanofi CHC?
V případě, že jste zdravotnickým odborníkem a navštěvuje Vás obchodní reprezentant společnosti Sanofi CHC, zpracováváme Vaše kontaktní a identifikační údaje na základě oprávněného zájmu, jelikož máme jako farmaceutická společnost zájem na propagaci svých výrobků a zároveň také na edukaci lékařů ohledně našich produktů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem vedení databáze zdravotnických odborníků a kontaktování Vaší osoby.

3. Ucházíte se o zaměstnání u společnosti Sanofi CHC?
V případě, že jste uchazečem o zaměstnání, pak společnost Sanofi CHC zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů, kontaktních údajů a profesně kvalifikačních údajů. Vaše osobní údaje společnost Sanofi CHC jako správce zpracovává na základě oprávněného zájmu, jelikož je zpracování výše uvedených osobních údajů zásadní pro posouzení vhodnosti kandidáta pro konkrétní pracovní pozici. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely přijímacího řízení a vzájemné komunikace mezi vámi a společností. Vaše osobní údaje mohou být následně zpracovávány také pro uzavření pracovní či obdobné smlouvy o výkonu příslušné činnosti. Právním základem je v tomto případě splnění povinností ze smlouvy.

4. Jste zaměstnancem společnosti Sanofi CHC?
V případě, že jste zaměstnancem společnosti Sanofi CHC, pak společnost Sanofi CHC zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů, kontaktních údajů a profesně kvalifikačních údajů. Vaše osobní údaje společnost Sanofi CHC jako správce zpracovává na základě plnění povinností ze smlouvy, na základě plnění zákonné povinnosti, z titulu oprávněného zájmu nebo na základě souhlasu (ke zpracování na základě souhlasu dochází pouze za předpokladu, že je zaručena jeho dobrovolnost a svobodnost). O podrobnostech tohoto zpracovávání a souvisejících právech jsou zaměstnanci samostatně informováni.

5. Jste subjektem hodnocení v rámci klinického hodnocení?
V případě, že jste subjektem hodnocení v rámci klinického hodnocení, pak jsou Vaše osobní údaje zpracovány z titulu oprávněného zájmu. Vzhledem k tomu, že v rámci klinického hodnocení dochází rovněž ke zpracování tzv. citlivých osobních údajů, zpracováváme tyto údaje na základě čl. 9 odst. 2 písm. i) zpracování nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví a na základě čl. 9 odst. 2 písm. j) zpracování z titulu vědeckého výzkumu. Osobní údaje o Vašem zdravotním stavu jsou zpracovávány s náležitou péčí a ochranou jako citlivé údaje, a to pouze za účelem uskutečnění příslušného klinického hodnocení a po dobu nezbytně nutnou k naplnění takového účelu. O podrobnostech tohoto zpracovávání a souvisejících právech jsou subjekty hodnocení samostatně informováni písemnou formou v rámci klinického hodnocení.

6 . Nahlásil/a jste nežádoucí účinky léčivých přípravků (provedl/a jste tzv. farmakovigilanční hlášení)?
V případě, že jste nahlásil/a společnosti Sanofi CHC nežádoucí účinky a provedl/a jste tak tzv. farmakovigilanční hlášení, zpracovává společnost Sanofi CHC jako správce Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: identifikační údaje (iniciály, případně i jméno, příjmení, adresa, datum narození, pohlaví), kontaktní údaje, údaje o zdravotním stavu (zdravotní stav (anamnéza), užívané léčivé přípravky a údaje o nežádoucích účincích a jiných informacích o bezpečnosti léčivých přípravků), případně jiné informace, pokud jsou Správci poskytnuty. Ke zpracování těchto osobních údajů dochází na základě plnění zákonné povinnosti podle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 387/2007 Sb., o léčivech v platném znění a dále vyhl. č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem sledování bezpečnosti léčivých přípravků v rozsahu identifikačních popřípadě kontaktních údajů a citlivých údajů o zdravotním stavu, které správci poskytnete.

V případě, že jste lékař a Vaše hlášení obsahovalo osobní údaje dalších osob (pacientů), prosím informujte příslušné pacienty o zpracování osobních údajů v rozsahu této informace o zpracování osobních údajů.

7. Obrátil/a jste se na společnost Sanofi CHC s dotazem ohledně užívání, dostupnosti produktů Sanofi CHC nebo s jiným obdobným dotazem (tzv. medicínské dotazy)?
V případě, že jste se na společnost Sanofi CHC obrátil/a s tzv. medicínským dotazem zpracovává společnost Sanofi CHC jako správce Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, jelikož považuje za důležité poskytnout Vám požadované informace týkající se léčivých přípravků Sanofi CHC, zejména s ohledem na to, že tyto informace mohou mít vliv na správné užívání předmětných přípravků a především pak také na Vaše zdraví. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v nezbytném rozsahu a pouze proto, abychom Vám mohli poskytnout odpověď na Váš dotaz. V minimální rozsahu mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu 30 let.

8. Jsou Vám zasílána obchodní sdělení nebo jste příjemcem jiné marketingové nebo obchodní komunikace?
Pokud Vám společnost Sanofi CHC zasílá obchodní sdělení, zpracovává k tomuto účelu zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje. Společnost Sanofi CHC jako správce je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pro tento účel na základě svého oprávněného zájmu, v případě, kdy jste Vy (nebo Váš zaměstnavatel) se společností Sanofi CHC již dříve navázal/a obchodní vztah. V ostatních případech je společnost Sanofi CHC jako správce oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pro tento účel na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem vedení databáze obchodních partnerů společnosti a zasílání těchto obchodních sdělení.

9. Jste lékařem, jiným zdravotnickým odborníkem nebo jiným členem týmu, který se podílí na klinickém hodnocení nebo na neintervenční studii?
V případě, že jste lékař, jiný zdravotnický odborník nebo jiný člen týmu podílející se na klinickém hodnocení nebo na neintervenční studii, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě smlouvy, kterou jste uzavřel/a se společností Sanofi CHC nebo na základě smlouvy, kterou společnost Sanofi CHC uzavřela s Vaším zaměstnavatelem. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu identifikačních údajů, kontaktních údajů a případně také profesně kvalifikačních osobních údajů prokazujících Vaše odborné znalosti nebo zkušenosti. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely vedení databáze lékařů podílejících se klinických hodnoceních nebo na neintervenčních studiích a kontaktování Vaši osoby v souvislosti s těmito aktivitami. Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovány pro administrativní účely spojené s realizací smlouvy (např. vyplácení odměny.)

Pokud jste lékařem, který se podílí na klinickém hodnocení, pravděpodobně jste podepsal tzv.“Financial Disclosure“ jeho podepsání vyžaduje Úřad pro léky a potraviny (FDA) v souladu s příslušnou legislativou USA. V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů a výše odměny poskytnuté za provedení klinického hodnocení. Pro tento účel jsou Vaše osobní údaje zpracovány z titulu plnění zákonné povinnosti.

Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

Vzhledem k tomu, že mezi sebou společnosti patřící do skupiny Sanofi CHC Group úzce spolupracují, mohou mezi sebou v některých případech sdílet Vaše osobní údaje, zejména prostřednictvím databází a systémů, které jsou zaměstnancům společností skupiny Sanofi CHC Group přístupné.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny rovněž externím poskytovatelům služeb za účelem poskytování jejich služeb, jako např. hostování internetových stránek, analýzy dat, poskytování informačních technologií a související infrastruktury, služby zákazníkům, doručování e-mailů, audit, zpracování a analýza farmakovigilančních údajů, právní, daňové, účetní a další služby.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpřístupněny dalším společnostem, s nimiž spolupracujeme v oblasti konkrétních produktů nebo služeb. Mohou sem patřit naši partneři v oblasti společné propagace výrobků, které vyrábíme a uvádíme na trh v rámci vzájemné spolupráce.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny také správním orgánům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné správy v případě, že je takové zpřístupnění vyžadováno příslušnými právními předpisy.

Pokud se účastníte klinického hodnocení jako zkoušející lékař mohou být Vaše osobní údaje předány rovněž Úřadu pro léky a potraviny (FDA)

Vaše osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty třetím osobám v souvislosti s reorganizací, fúzí, prodejem, společným podnikem, postoupením, převodem nebo jiným nakládáním s celou naší společností nebo její částí, jejím majetkem nebo akciemi (zahrnující také insolvenční nebo obdobné soudní řízení).

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje mohou být předávány společnostem patřícím do skupiny Sanofi CHC Group nebo jejich smluvním partnerům, kteří mají sídlo mimo EU. Pokud budou osobní údaje předávány do zemí mimo EU, zajistí společnost Sanofi CHC jako správce i v tomto případě náležitou úroveň ochrany Vašich osobních údajů, zejména tak, že příjemce těchto údajů bude vázán standardními smluvními doložkami EU na ochranu osobních údajů.

Jakýkoliv přenos údajů se provádí v rámci (i) závazných podnikových pravidlech společnosti Sanofi CHC schválených francouzskou agenturou pro ochranu osobních údajů, (ii) standardních smluvních dokladů vypracovaných Evropskou komisí a schválenými francouzskými agenturami pro ochranu osobních údajů, (iii) globálních zásad společnosti Sanofi CHC o ochraně soukromí a osobních údajů.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?
Osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou nebo přípustnou pro stanovené účely, pro něž byly získány, podle retenční politiky (Records management policy) a podle zákonem stanovených lhůt pro archivaci a skartaci.

Mezi kritéria používaná k určení délky uchování údajů patří: (i) doba, po kterou trvá smluvní vztah; (ii) existence právní povinnosti, (iii) přípustnost takového uchování vzhledem k našemu oprávněnému zájmů a (iv) zákonem stanovené lhůty pro archivaci a skartaci.

Jaká práva můžete v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit?

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo požadovat po společnosti Sanofi CHC jako správci informaci o tom, zda jsou Vaše konkrétní osobní údaje zpracovány, jaký je účel jejich zpracování, jaké kategorie Vašich osobních údajů společnost Sanofi CHC zpracovává, kdo je příjemcem Vašich osobních údajů, po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány a jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte. Společnosti Sanofi CHC jako správce má rovněž povinnost poskytnout Vám informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje předávány do třetích zemí. Můžete také po společnosti Sanofi CHC jako správci bezplatně požadovat kopii zpracovaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů
V případě, že zjistíte, že Správce zpracovává Vaše nesprávné osobní údaje, máte právo na jejich opravu. Pokud je to s přihlédnutím k účelu zpracování osobních údajů přípustné, můžete rovněž požadovat doplnění svých osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů
Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, avšak pouze za předpokladu, že:

• Vaše osobní údaje již není nutné zpracovávat pro účely, pro které byly shromážděny,

• odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný důvod pro jejich zpracování,

• vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce
a neexistuje žádný oprávněný zájem správce, který by převažoval nad Vašimi zájmy,

• vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu,

• se prokáže, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy.

I v případě, že se prokáže, že existuje jeden z výše uvedených předpokladů pro výmaz osobních údajů, mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu dále zpracovávány, pokud přetrvává jiný právní důvod pro jejich zpracování (např. plnění zákonné povinnosti správce).

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů je společnost Sanofi CHC jako správce povinna omezit, pokud bude splněna některá z níže uvedených podmínek:

• popíráte přesnost osobních údajů, v takovém případě správce omezí zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytnou k ověření přesnosti osobních údajů,

• neexistuje právní základ pro zpracování osobních údajů, ale před výmazem osobních údajů upřednostňujete jejich omezení,

• správce Vaše osobní údaje již nepotřebuje, ale Vy je požadujete k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, v takovém případě bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno do doby, než se prokáže, zda převažují oprávněné důvody správce zpracovávat Vaše osobní údaje (podle výsledku prokazování budou následně Vaše osobní údaje vymazány anebo nadále zpracovávány).

Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě, že společnosti Sanofi CHC jako správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo na základě plnění smluvní povinnosti, máte rovněž právo získat Vaše osobní údaje, které jste správci poskytl/a, a to ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu. V rámci výkonu práva na přenositelnost máte právo, aby Vaše osobní údaje byly předány přímo jinému správci údajů. Za zpracování Vašich osobních údajů tímto jiným správcem již společnost Sanofi CHC nenese žádnou právní odpovědnost.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Námitku proti zpracování Vašich osobních údajů můžete vznést v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovány na základě oprávněného zájmu správce. Pokud následně správce neprokáže závažné oprávněné důvody ke zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy a svobodami, nebudou již Vaše osobní údaje na základě předmětného oprávněného zájmu správce nadále zpracovávány.

Námitku proti zpracování osobních údajů můžete vznést také v případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. V takovém případě nebudou Vaše osobní dále zpracovávány bez dalšího prokazovaní.

Právo podat stížnost k dozorovému orgánů
V případě, že se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, můžete se svou stížností obrátit na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).