Kontakt

Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.
Podozrenie na vedľajšie účinky liekov a ďalšie informácie o bezpečnosti produktov skupiny Sanofi nám môžete nahlásiť emailom: CHCPVSlovakia@sanofi.com alebo telefonicky +421 233 100 100.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie
Kvetná 11
SK-825 08 Bratislava
Tel:
+ 421 2 507 01 206
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov.

Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ 

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti liekov.

Informácie o podozrení na nedostatok v kvalite lieku môžete nahlásiť spoločnosti Sanofi na adrese: chc_sk-productqualitycomplaints@sanofi.com alebo telefonicky: +421 2 33 100 100.

V prípade otázok týkajúcich sa konkrétneho produktu skupiny Sanofi nás kontaktujte na adrese:
recepcia@sanofi.com alebo telefonicky: +421 2 33 100 100.