Kontakt

Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie
Kvetná 11
SR, 825 08 Bratislava
Tel.: +421 2 507 01 206
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok je na webovej stránke https://www.sukl.sk/ v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti liekov.

Podozrenie na vedľajšie účinky a ďalšie informácie o bezpečnosti produktov skupiny Sanofi nám môžete nahlásiť e-mailom: chc_sk-productsqualitycomplaints@sanofi.com alebo telefonicky +421 2 33 100 100.

Informácie o podozrení na nedostatok v kvalite lieku môžete nahlásiť spoločnosti sanofi na adrese: recepcia@sanofi.com alebo telefonicky: +421 2 33 100 100.

V prípade otázok týkajúcich sa konkrétneho produktu skupiny Sanofi nás kontaktujte e-mailom: recepcia@sanofi.com alebo telefonicky: +421 2 33 100 100.