Informácie o spracúvaní osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Opella Healthcare Slovakia s.r.o. a pre celú skupinu Sanofi CHC Group veľmi dôležitá. Nižšie sa môžete oboznámiť s informáciami o ochrane a spracovávaní Vašich osobných údajov a správami, ktoré môžete v súvislosti so spracovaním osobných údajov uplatniť.

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Opella Healthcare Slovakia s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bartislava 1, vložka číslo 147391/B (ďalej tiež „prevádzkovateľ“ alebo „Sanofi CHC“).

Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek ohľadne spracovávania osobných údajov môžete prevádzkovateľa kontaktovať na adrese: Opella Healthcare Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, e-mail: gdprsk-cz@Sanofi CHC.com, alebo môžete kontaktovať poverenú osobu pre ochranu osobných údajov zo skupiny Sanofi CHC Group (DPO) na adrese sanofi-aventis Global Privacy Office GPO, Sanofi CHC, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS, France.

Aké osobné údaje spracovávame, aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a jeho účel?

Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu, v ktorom sme ich získali priamo od Vás, napríklad prostredníctvom e-mailovej alebo telefonickej komunikácie alebo sme ich získali z iných verejných zdrojov (napríklad databázy verejne dostupné na webových stránkach).

Spracovávané osobné údaje

V závislosti od účelu spracovania osobných údajov spracovávame najmä nasledujúce osobné údaje:

• Identifikačné údaje, tými sa rozumejú najmä meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, pohlavie, identifikačné číslo prípadne rodné číslo, ak jeho spracovanie vyžadujú príslušné právne predpisy.

• Kontaktné údaje, tými sa rozumejú najmä adresa, telefónne číslo, fax, e-mailová adresa, prípadne ďalšie kontaktné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytol/a.

• Údaje o zdravotnom stave, tými sa rozumejú najmä údaje o anamnéze, užívaných liekoch, uskutočnených vyšetreniach alebo nežiaducich udalostiach. Vzhľadom k tomu, že ide o citlivé osobné údaje, sú spracovávané s riadnou starostlivosťou a je im poskytnutý vysoký štandard ochrany.

• Profesijné kvalifikačné údaje, tými sa rozumejú údaje o Vašich pracovných skúsenostiach a iných skutočnostiach uvedených vo Vašom životopise alebo obdobnej dokumentácii zaslané prevádzkovateľovi, v prípade, že sa uchádzate o zamestnanie alebo v prípade, že ste zdravotníckym pracovníkom a tieto údaje sú nevyhnutné na overenie Vašich znalostí a skúseností (napríklad ak máte byť zaradený ako skúšajúci do klinického skúšania).

• Údaje získané zo súborov cookies, v prípade, že ste navštívili niektorú z webových stránok patriacich do skupiny Sanofi CHC Group.

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame:

s Vašim súhlasom o spracúvaní osobných údajov – v takom prípade Vám bola informácia o spracovaní osobných údajov poskytnutá pred udelením Vášho súhlasu. V prípade, že máte akékoľvek doplňujúce otázky, alebo požiadavky týkajúce sa GDPR, obráťte sa prosím na prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

bez vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov – v takom prípade spracúvame Vaše osobné údaje na základe iného právneho dôvodu, ako je súhlas stanovený v článku 6 nariadenia GDPR. Môže ísť najmä o spracovanie osobných údajov nevyhnutných pre plnenie zmluvy, spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie právnej povinnosti, spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.


Prípady, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe iného právneho dôvodu, než je súhlas so spracovaním osobných údajov, sú uvedené nižšie. V nasledujúcom texte môžete nájsť situáciu, na základe ktorej ste osobné údaje spoločnosti Sanofi CHC poskytli, a oboznámiť sa s právnym základom, účelom a rozsahom spracúvania Vašich osobných údajov.

Uzatvárate alebo ste uzatvorili so spoločnosťou Sanofi CHC zmluvu, rokujete o jej zmene alebo ukončení?
Najmä v súvislosti s Vašou činnosťou lekára, farmaceuta či iného zdravotníckeho pracovníka alebo v súvislosti s činnosťou Vášho zamestnávateľa ako zdravotníckeho zariadenia s nami možno rokujete o uzatvorení, zmene či ukončení obchodnej zmluvy alebo plníte už uzatvorenú obchodnú zmluvu či prijímate plnenie z takejto obchodnej zmluvy. V takýchto prípadoch sú spracúvané najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje za účelom dohodnutia zmluvných podmietok či plnenia takejto zmluvy. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade splnenie povinnosti zo zmluvy.

Ste zdravotníckym pracovníkom a navštevuje Vás reprezentant spoločnosti Sanofi CHC?
V prípade, že ste zdravotníckym pracovníkom a navštevuje Vás obchodný reprezentant spoločnosti Sanofi CHC, spracúvame Vaše kontaktné aj identifikačné údaje na základe oprávneného záujmu, keďže máme ako farmaceutická spoločnosť záujem na propagácii svojich výrobkov a zároveň tiež na edukáciu lekárov ohľadne našich produktov. Vaše osobné údaje sú spracúvané najmä za účelom vedenia databázy zdravotníckych pracovníkov a za účelom kontaktovania Vašej osoby.

Uchádzate sa o zamestnanie v spoločnosti Sanofi CHC?
V prípade, že ste uchádzačom o zamestnanie, potom spoločnosť Sanofi CHC spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov, kontaktných údajov a profesijných kvalifikačných údajov. Vaše osobné údaje spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu, keďže je spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov zásadné pre posúdenie vhodnosti kandidáta na konkrétnu pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na účely prijímacieho konania a vzájomnej komunikácie medzi Vami a spoločnosťou. Vaše osobné údaje môžu byť následne spracúvané tiež pre uzatvorenie pracovnej či obdobnej zmluvy o výkone príslušnej činnosti. Právnym základom je v tomto prípade plnenie povinností zo zmluvy.

Ste zamestnancom spoločnosti Sanofi CHC?
V prípade, že ste zamestnancom spoločnosti Sanofi CHC, potom spoločnosť Sanofi CHC spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov, kontaktných údajov a profesijných kvalifikačných údajov. Vaše osobné údaje spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ spracúva na základe plnenia povinností zo zmluvy a na základe plnenia zákonnej povinnosti. O podrobnostiach tohto spracúvania a súvisiacich právach sú zamestnanci osobitne informovaní.

Ste subjektom skúšania v rámci klinického skúšania?
V prípade, že ste subjektom skúšania v rámci klinického skúšania, potom sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu. Osobné údaje o Vašom zdravotnom stave sú spracúvané s náležitou starostlivosťou a ochranou ako citlivé údaje a to výlučne za účelom uskutočnenia príslušného klinického skúšania po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie takého účelu. O podrobnostiach tohto spracúvania a súvisiacich právach sú subjekty skúšania samostatne informované písomnou formou v rámci klinického skúšania.

Nahlásili ste nežiaduce účinky liekov (uskutočnili ste tzv. farmakovigilačné hlásenie)?
V prípade, že ste nahlásili spoločnosti Sanofi CHC nežiaduce účinky a uskutočnili ste tzv. farmakovigilačné hlásenie, spracúva spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje na základe plnenia zákonnej povinnosti. Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne za účelom sledovania bezpečnosti liekov v rozsahu identifikačných, prípadne kontaktných údajov a citlivých údajov o zdravotnom stave, ktoré prevádzkovateľovi poskytnete.

Obrátili ste sa na spoločnosť Sanofi CHC s otázkou ohľadne užívania, dostupnosti produktov Sanofi CHC alebo s inou obdobnou otázkou (tzv. medicínske otázky)?
V prípade, že ste sa na spoločnosť Sanofi CHC obrátili s tzv. medicínskou otázkou, spracúva spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, keďže považuje za dôležité poskytnúť Vám požadované informácie týkajúce sa jej produktov, najmä s ohľadom na to, že tieto informácie môžu mať vplyv na správne užívanie predmetných produktov a predovšetkým na Vaše zdravie. Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu a výlučne preto, aby sme Vám mohli poskytnúť odpoveď na Vašu otázku.

Sú vám zasielané obchodné informácie alebo ste príjemcom inej marketingovej alebo obchodnej komunikácie?
Ak Vám spoločnosť Sanofi CHC zasiela obchodné informácie, spracúva na tento účel najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje. Spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ je oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel na základe svojho oprávneného záujmu, v prípade keď ste Vy (alebo Váš zamestnávateľ) so spoločnosťou Sanofi CHC už skôr nadviazali obchodný vzťah. V ostatných prípadoch je spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel na základe Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne za účelom vedenia databázy obchodných partnerov spoločnosti a zasielania týchto obchodných informácií.

Ste lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom podieľajúcim sa na klinickom skúšaní alebo na neintervenčnej štúdii?
V prípade, že ste lekár alebo iný zdravotnícky pracovník podieľajúci sa na klinickom skúšaní alebo na neintervenčnej štúdii, spracúvame Vaše osobné údaje na základe zmluvy, ktorú ste uzavreli so spoločnosťou Sanofi CHC, alebo na základe zmluvy, ktorú spoločnosť Sanofi CHC uzavrela s Vaším zamestnávateľom. Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozsahu identifikačných údajov, kontaktných údajov, prípadne tiež profesijných kvalifikačných údajov preukazujúcich Vaše odborné znalosti alebo skúsenosti. Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely vedenia databázy lekárov podieľajúcich sa na klinických skúšaniach alebo na neintervenčných štúdiách kontaktovania Vašej osoby v súvislosti s týmito aktivitami.

Kto je príjemca Vašich osobných údajov?

Vzhľadom na to, že medzi sebou spoločnosti patriace do skupiny Sanofi CHC Group úzko spolupracujú, môžu medzi sebou v niektorých prípadoch zdieľať Vaše osobné údaje najmä prostredníctvom databázy a systémov, ktoré sú zamestnancom spoločností skupiny Sanofi CHC Group prístupné.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené tiež externým poskytovateľom služieb za účelom poskytovania služieb, ako napríklad webhosting, analýzy dát, poskytovanie informačných technológií a súvisiacej infraštruktúry, služby zákazníkom, doručovanie e-mailov, audit, spracovanie a analýza farmakovigilančných údajov, právne, daňové, účtovné a ďalšie služby.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené našim ďalším spoločnostiam, s ktorými spolupracujeme v oblasti konkrétnych produktov alebo služieb. Môžu sem patriť naši partneri v oblasti spoločnej propagácie výrobkov, ktoré vyrábame a uvádzame na trh v rámci vzájomnej spolupráce.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené tiež orgánom verejnej správy, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej správy v prípade, že takéto sprístupnenie je vyžadované príslušnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté tretím osobám v súvislosti s reorganizáciou, fúziou, predajom, spoločným podnikom, postúpením, prevodom alebo iným nakladaním s celou našou spoločnosťou alebo jej časťou, jej majetkom alebo akciami (zahŕňajúc tiež konkurzné alebo obdobné súdne konanie).

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdávané spoločnostiam patriacim do skupiny Sanofi CHC Group alebo jej zmluvným partnerom, ktorí majú sídlo mimo EÚ. Ak budú osobné údaje prenášané do krajín mimo EÚ, zabezpečí spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ aj v tomto prípade náležitú úroveň ochrany Vašich osobných údajov, najmä tak, že príjemca týchto údajov bude viazaný štandardnými zmluvnými doložkami EÚ na ochranu osobných údajov.

Akýkoľvek prenos údajov sa uskutoční v rámci (i) záväzných podnikových pravidiel spoločnosti Sanofi CHC schválených francúzskou agentúrou pre ochranu osobných údajov, (ii) štandardných zmluvných dokladov vypracovaných Európskou komisiou a schválenými francúzskymi agentúrami pre ochranu osobných údajov, (iii) globálnych zásad spoločnosti Sanofi CHC o ochrane súkromia a osobných údajov.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú alebo prípustnú pre stanovené účely, pre ktoré boli získané podľa retenčnej politiky (Records managment policy) a podľa zákonom stanovených lehôt pre archiváciu a skartáciu.

Medzi kritériá používané pre určenie dĺžky uchovávania osobných údajov patrí: (i) doba, počas ktorej trvá zmluvný vzťah; (ii) existencia právnej povinnosti, (iii) prípustnosť takého uchovávania vzhľadom na náš oprávnený záujem a (iv) zákonom stanovené lehoty pre archiváciu a skartáciu.

Aké práva môžete v súvislosti so spracovaním osobných údajov uplatniť?

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požadovať od spoločnosti Sanofi CHC ako prevádzkovateľa informácie o tom, či sú Vaše konkrétne osobné údaje spracúvané, aký je účel ich spracúvania, aké kategórie Vašich osobných údajov spoločnosť Sanofi CHC spracúva, kto je príjemcom Vašich osobných údajov, ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané a aké práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte.

Spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ má tiež povinnosť poskytnúť Vám informáciu o tom, či sú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín. Môžete tiež od spoločnosti Sanofi CHC ako prevádzkovateľa bezplatne požadovať kópiu spracovaných osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov

V prípade, že zistíte, že prevádzkovateľ spracúva Vaše nesprávne osobné údaje, máte právo na ich opravu. Pokiaľ je to s prihliadnutím na účel spracúvania osobných údajov prípustné, môžete tiež požiadať doplnenie svojich osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, avšak výlučne za predpokladu, že:

• Vaše osobné údaje už nie je nevyhnutné spracúvať na účely, pre ktoré boli zhromaždené,

• Odvoláte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný dôvod pre ich spracúvanie,

• Vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ak sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neexistuje žiadny oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorý by prevažoval nad Vašimi záujmami,

• Vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu,

• Preukáže sa, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s príslušnými právnymi predpismi.

V prípade, že sa preukáže, že existuje jeden z vyššie uvedených predpokladov pre vymazanie osobných údajov, môžu byť Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu ďalej spracúvané, pokiaľ pretrváva iný právny dôvod na ich spracúvanie (napríklad plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ povinná obmedziť, pokiaľ bude splnená niektorá z nižšie uvedených podmienok:

• Popierate presnosť osobných údajov, v takom prípade prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov na dobu nevyhnutnú na overenie presnosti osobných údajov,

• Neexistuje právny základ pre spracúvanie osobných údajov, ale pred vymazaním osobných údajov uprednostňujete ich obmedzenie,

• Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje už nepotrebuje, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,

• Vznesiete námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, v takom prípade bude spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzené do doby, kým sa preukáže, či prevažujú oprávnené dôvody prevádzkovateľa spracúvať Vaše osobné údaje (podľa výsledku dokazovania budú následne Vaše osobné údaje vymazané alebo ďalej spracúvané).

Právo na prenositeľnosť osobných údajov

V prípade, že spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvnej povinnosti, máte tiež právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli a to v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte. V rámci výkonu práva na prenositeľnosť máte právo, aby Vaše osobné údaje boli odovzdané priamo inému prevádzkovateľovi. Za spracúvanie Vašich osobných údajov týmto iným prevádzkovateľom už spoločnosť Sanofi CHC nenesie žiadnu právnu zodpovednosť.

Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov

Námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov môžete vzniesť v prípade, že sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Pokiaľ následne prevádzkovateľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami a slobodami, nebudú už Vaše osobné údaje na základe predmetného oprávneného záujmu prevádzkovateľa ďalej spracúvané.

Námietku proti spracúvaniu osobných údajov môžete vzniesť tiež v prípade, že sú Vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu. V takom prípade nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracúvané bez ďalšieho dokazovania.

Právo podať sťažnosť na orgán dozoru

V prípade, že sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na orgán dozoru – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).